SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK
17UY0333-5
SORUMLU EMLAK DANIŞMANI
SEVİYE 5
REVİZYON NO:00
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
Ankara, 2017
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 i
ÖNSÖZ
Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm
Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 ii
GİRİŞ
Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek
Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.
Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı
olarak oluşturulur.
b) Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı
alınır.
c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile
ilgili hususları kapsar.
d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.
e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini
geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
f) Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.
g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde
ölçülmesini temin eden unsurları içerir. 
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 1
17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI Sorumlu Emlak Danışmanı
2 REFERANS KODU 17UY0333-5
3 SEVİYE 5
4
ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek
Elemanı/Emlak Danışmanı)
5 TÜR -
6 KREDİ DEĞERİ -
7
A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
8 AMAÇ
Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı
(Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik
kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve
çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile
mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak
vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5
12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
-
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler
17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi
11-b) Seçmeli Birimler
-
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir. 
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 2
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde
tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan
sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı
yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) yeterlilik
belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi
tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten
itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme
kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli
bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden
kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin
belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni
ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin
geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
15
BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge
sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden
en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi
kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi
kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri
için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1)
yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
16 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN
KURULUŞ(LAR)
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
(TEMFED)
17 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi
18 MYK YÖNETİM KURULU ONAY
TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 3
17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İSG, Çevre ve Kalite
2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A1
3 SEVİYE 5
4 KREDİ DEĞERİ -
5
A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5
7 ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.
Başarım Ölçütleri:
1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar.
1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.
Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar.
Başarım Ölçütleri:
2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar.
2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.
Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar.
Başarım Ölçütleri:
3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.
3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her
biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika
zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav
soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
-
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik
biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
9
YETERLİLİK BİRİMİNİ
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
(TEMFED)
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 4
10
YETERLİLİK BİRİMİNİ
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ
MYK Ticaret Sektör Komitesi
11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY
TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ
EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler
1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler
2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları
2.2. Kişisel koruyucu donanımlar
2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri
2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
2.5. Acil durum prosedürleri
3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı
3.1. Çevre, çevre kirliliği
3.2. Atık prosedürleri
3.3. Çevre kazanım ve koruma
3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.
3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı
4. Meslekle ilgili ilk yardım.
5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
6. Meslekle ilgili kalite yönetimi
EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
a) BİLGİLER
No Bilgi İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları
açıklar.
A.1.6
(PS1
)
1.1 T1
BG.2 Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli
durumların neler olduğunu açıklar.
A.1.1-6
(PS) 1.1 T1
BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli
önlemleri açıklar.
A.1.1-6
(PS) 1.1 T1
BG.4 Acil durum kavramını açıklar. A.2.1-6
(PS) 1.2 T1
BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları
açıklar.
A.2.1-6
(PS) 1.2 T1
BG.6 Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.
A.2.1
A.2.2
(PS)
1.2 T1
BG.7 İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini
ve risklerini açıklar.
A.3.1
(PS) 2.1 T1

1 13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı
17UY0333-5/A1 İSG, Çevre ve Kalite Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 5
No Bilgi İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.8
İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin
korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri
açıklar.
A.3.1
(PS) 2.1 T1
BG.9
Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına
yönelik tedbirleri açıklar.
A.3.1
(PS) 2.2 T1
BG.10 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. A.3.4
(PS) 2.2 T1
BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini
açıklar.
J.2.1-3
(PS) 3.1 T1
BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar. J.1.1-3
(PS) 3.1 T1
BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek
tedbirleri açıklar.
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
H.2.5
(PS)
3.2 T1
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş
Organizasyonu
 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 6
17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU
YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A2
3 SEVİYE 5
4 KREDİ DEĞERİ -
5
A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ
6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5
12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
7 ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir.
Başarım Ölçütleri:
1.1: Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.
1.2: Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler.
1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.
Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.
2.1 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.
2.2 Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.
2.3 Satış/kiralama bütçesini oluşturur.
2.4 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit
puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika
zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav
soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer
alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve
yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar
kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama,
organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç
hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;
? Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.
? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar
isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık
gelmelidir.
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans 
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş
Organizasyonu
 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 7
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı
sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.
Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları
ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile
ölçülmelidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin
can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
9
YETERLİLİK BİRİMİNİ
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
(TEMFED)
10
YETERLİLİK BİRİMİNİ
DOĞRULAYAN SEKTÖR
KOMİTESİ
MYK Ticaret Sektör Komitesi
11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY
TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ
EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler
1. Emlak satış/kiralama stratejileri
1.1. Pazarlama ve satış stratejileri
2. İş organizasyonu ve iş planlama
2.1. Bütçe hazırlama
2.2. Personel Yönetimi
EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
a) BİLGİLER
No Bilgi İfadesi UMS İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.1 Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini
açıklar.
C.1.4-6
(PS) 1.1 T1
BG.2
Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak
piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.
C.1.1
C.1.2
C.1.3
(SS)
1.1 T1
BG.3
Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere
ulaştıracak stratejileri belirler.
C.2.1-4
(PS) 1.2 T1
BG.4 Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar. C.2.3
(PS) 1.2 T1
BG.5
Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini
açıklar.
C.5.1
C.5.2
(PS)
1.3 T1
BG.6 İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları
açıklar.
B.1.3
B.1.4
B1.5
B.1.6
(PS)
2.1 T1
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş
Organizasyonu
 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 8
No Bilgi İfadesi UMS İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.7 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev
dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.
B.1.8
(PS) 2.2 T1
BG.8
İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları
ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları
açıklar.
B.1.8
(PS) 2.2 T1
BG.9 Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.
I.1.1-4,
I.2.1-2
(PS)
2.3 T1
BG.10 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların
belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
L.1.2
(PS) 2.4 T1
b) BECERİ VE YETKİNLİKLER
No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BY.1 Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi
açısından uygun yöntemle analiz eder.
C.4.1-4
(PS) 1.1 P1
*BY.2 Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve
hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.
C.2.1-4
C.3.1-2
(PS)
1.2 P1
BY.3
Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü
programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.
C.2.3
(PS) 1.2 P1
BY.4
Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni
müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma,
kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı
işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma
konularında öneri geliştirir.
C.2.3
(PS) 1.2 P1
BY.5
Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama
stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında
uygulanmasını sağlar.
C.2.3
(PS) 1.2 P1
BY.6 Emlak satış/kiralama planı oluştur.
B1.5
B.1.6
(PS)
1.3 P1
*BY.7 Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş
organizasyonu yapar.
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
(PS)
2.1 P1
BY.8 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev
dağılımı yapar.
B.1.8
(PS) 2.2 P1
BY.9 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak
danışmanına iş dağılımı yapar.
B.1.8
(PS) 2.2 P1
BY.10 İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.
I.1.1-4,
I.2.1-2
(PS)
2.3 P1
17UY0333-5/A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş
Organizasyonu
 Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 9
No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BY.11 İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar. C.2.3 (PS) 2.3 P1
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 10
17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK
BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri
2 REFERANS KODU 17UY0333-5/A3
3 SEVİYE 5
4 KREDİ DEĞERİ -
5
A)YAYIN TARİHİ 29/11/2017
B)REVİZYON NO 00
C)REVİZYON TARİHİ -
6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5
12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
7 ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İşletmenin mevcut emlak portföyünü kontrol eder.
Başarım Ölçütleri:
1.1: Portföyün güncelliği ve güvenilirliğini kontrol eder.
1.2: Portföydeki emlakın durum tespiti ile ilgili bilgileri kontrol eder.
1.3: Portföydeki emlakın tespit edilen güncel rayiç bedelini onaylar.
1.4: Portföydeki emlakın sahibi ile imzalanacak belgeleri kontrol eder.
Öğrenme Çıktısı 2: Emlakın satış/kiralanmasına ilişkin hazırlıkları yapar.
2.1: Portföydeki emlakın tanıtım yöntemini onaylar.
2.2: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.
2.3: Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.
2.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesi ve pazarlık sürecini takip eder.
2.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.
Öğrenme Çıktısı 3: Emlak satış/kiralama sonrası işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
Başarım Ölçütleri:
3.1 Tapu ve teslimat işlemlerinin yapılması sürecini takip eder.
3.2: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini gerçekleştirir.
3.3: Satış/kiralama sonrası portföy güncellenmesini kontrol eder.
3.4: Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.
Öğrenme Çıktısı 4: Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı hizmeti verir.
Başarım Ölçütleri:
4.1: Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirler.
4.2: Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapar.
4.3: Yatırım müşterisine alternatif yatırım olanaklarını sunar.
8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
8 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her
biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika
zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav 
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 11
soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.
8 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer
alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve
yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar
kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrası işlemleri uygulamalarında; planlama,
organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç
hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;
? Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.
? Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sözel sorular sorup
açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye
karşılık gelmelidir.
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı
sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.
Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları
ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile
ölçülmelidir.
8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın
kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son
verilir.
9
YETERLİLİK BİRİMİNİ
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
(TEMFED)
10 YETERLİLİK BİRİMİNİ
DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Ticaret Sektör Komitesi
11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY
TARİHİ VE SAYISI 29/11/2017-2017/109
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ
EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler
1. Emlak satış\kiralama işlemleri
1.1. Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri
1.2. Satışa konu olan emlakın durum tespiti
1.3. Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti
1.4. Emlakın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri
2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat
2.1. Gayrimenkul hukuku
2.2. Sözleşmeler hukuku
2.3. Tapu mevzuatı
2.4. Kadastro mevzuatı
2.5. Emlakla ilgili vergi mevzuatı
3. Pazarlama ve satış işlemleri
3.1. Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri
3.2. Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler
4. Bölge imar planı bilgisi
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 12
5. Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri
EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
a) BİLGİLER
No Bilgi İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.1
Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için
gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini
sıralar.
C.4.2
(PS) 1.1 T1
BG.2 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini
kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.
C.4.2
(PS) 1.1 T1
BG.3 Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken
dikkat edilen kriterleri açıklar.
C.5.5
(SAS) 1.2 T1
BG.4 Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve
onayı ile ilgili süreci açıklar.
C.2.3
(SAS4) 1.3 T1
BG.5 Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek
belgeleri sıralar.
B.4.1
(SS) 1.4 T1
BG.6 Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar. C.3.2
(SS)
2.1 T1
BG.7
Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre
gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri
belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.
B.3.1
(PS) 2.2 T1
BG.8 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale
getirilmesi için gerekenleri açıklar.
C.3.2
(SS) 2.3 T1
BG.9
Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen
pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları
sıralar.
D.2.2
(SS) 2.4 T1
BG.10 Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde
bulunması gereken bilgileri sıralar.
B.5.1
(SS) 2.5 T1
BG.11
Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri
sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla
yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.
B.5.2-3
(SS) 2.5 T1
BG.12 Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve
dikkate alınacak kriterleri açıklar.
E.1.1
(SS)
3.1 T1
BG.13 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri
sıralar.
E.2.1
(SS) 3.2 T1
BG.14 Satış\kiralama sonrası müşteriye sunulacak
hizmetlerin neler olduğunu sıralar.
D.2.3
(SS) 3.4 T1
BG.15
Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının
belirlenmesindeki süreçleri açıklar.
D.1.1
(SS) 4.1 T1
BG.16
Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını
belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.
D.1.1
(SS) 4.1 T1
BG.17
Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde
izlenen aşamaları açıklar.
D.1.2
D.1.3
(SS)
4.2 T1
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 13
No Bilgi İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BG.18
Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini
açıklar.
D.1.2
D.1.3
(SS)
4.3 T1
b) BECERİ VE YETKİNLİKLER
No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
BY.1 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini
prosedürler doğrultusunda kontrol eder.
B.4.2
B.4.3
(PS)
1.1 P1
BY.2
Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme
tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını
sağlar.
C.4.2
(PS) 1.1 P1
*BY.3 Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler
doğrultusunda kontrol eder.
C.5.5
(SAS) 1.2 P1
*BY.4 İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması
yapar.
C.5.5
(SAS) 1.2 P1
BY.5 Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını
sağlar.
C.5.5
(SAS) 1.2 P1
BY.6
Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit
işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol
eder.
C.5.5
(SAS) 1.3 P1
*BY.7 Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel
tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.
C.5.5
(SAS) 1.3 P1
*BY.8 Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin
doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.
B.4.1
(SS) 1.4 P1
BY.9
Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına
prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol
eder.
B.4.2
(PS) 2.1 P1
BY.10 Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama
yöntemini onaylar.
C.3.1
(SS) 2.1 P1
BY.11
Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç
duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri
belirler.
B.3.1
(PS) 2.2 P1
BY.12 Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin
eder.
B.3.2
(PS)
B.3.1
2.2 P1
BY.13 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale
getirilmesini sağlar.
C.3.2
C.3.3
(SS)
2.3 P1
BY.14
Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri
konusunda emlak sahibinden onay alınmasını
sağlar.
C.5.5
(SAS) 2.4 P1
BY.15 Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai
bedelini onaylar.
E.1.2
(SS) 2.4 P1
BY.16
Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi
yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini
sağlar.
D.2.1
(SS) 2.4 P1
17UY0333-5/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 14
No Beceri ve Yetkinlik İfadesi
UMS
İlgili
Bölüm
Yeterlilik
Birimi
Başarım
Ölçütü
Değerlendirme
Aracı
*BY.17
Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son
bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira
kontratını kontrol eder.
B.5.1
(SS) 2.5 P1
*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak
emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder. B.5.2
(SS)
2.5 P1
BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili
hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.
B.5.3
(SS) 3.1 P1
BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine
göre yürütüldüğünü kontrol eder.
E.1.1
(SS) 3.1 P1
BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder. E.2.3
(SS) 3.1 P1
*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı
ile ilgili işlemleri yapar.
E.1.2
(SS) 3.2 P1
BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma
işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.
E.3.1
(SS)
B.4.3
(PS)
3.3 P1
BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.
D.2.3
(SS) 3.4 P1
BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun
yöntemleri kullanarak belirler.
D.1.1
(SS) 4.1 P1
BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik
fizibilite çalışmasını yapar.
D.1.1
(SS) 4.1 P1
*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.
D.1.2
D.1.3
(SS)
4.2 P1
*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu
değerlendirmeleri raporlar.
D.1.2
D.1.3
(SS)
4.3 P1
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 15
YETERLİLİK EKLERİ
EK 1: Yeterlilik Birimleri
17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi
EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar
EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin
ettiği emlak varlığını,
EMLAK YATIRIM DANIŞMANLIĞI: Emlak alırken, satarken, kiralarken veya
gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin,
bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi,
yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini,
EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,
FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya
verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,
FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını
ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri
varlığını,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimalini,
SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile
emlakın kiralanmasını,
TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,
TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
ifade eder.
EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
-
EK 4: Değerlendirici Ölçütleri
Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: 
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Yayın Tarihi: 29/11/2017 Rev. No:00
©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 16
? Pazarlama ve satış alanında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim
vermiş olmak,
? Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 7 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek
odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak,
? Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve ilgili
meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak.
Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev
alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik
sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek
standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG
konularında eğitim sağlanmalıdır.
EK 5(*): Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan
Kurum/Kuruluşlar
-

Aradığınız Gayrimenkulü Bulamadınız mı ?

Emlak talep formu ile başvuruda bulunun size en uygun gayrimenkulü bulmanıza yardımcı olalım.

BARAN EMLAK MUSAVİRLİGİ